<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16le" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/portal.css" charset="utf-8"> <title>Benefitscal.com</title> <script type="text/javascript"> function changeUrl(){ if(document.select_county_form.select_county.value) { window.location=document.select_county_form.select_county.value+"?lang=06"; } } </script> </head> <body style="background:#e1eef7; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:10pt;"> <div style="width:840px; margin:0 auto; padding:21px; background:#56a1d5;"> <div style="padding:5px; text-align:right; color:#FFF;"> <a href="landing.html" style="color:#FFF;">English</a> | <a href="landing_02.html" style="color:#FFF;">Espaol</a> | <a href="landing_05.html" style="color:#FFF;">\m</a> | Tagalog, Filipino | <a href="landing_10.html" style="color:#FFF;">|-Ne </a> | <a href="landing_11.html" style="color:#FFF;">nf݋-Ne </a>| <a href="landing_12.html" style="color:#FFF;"></a>| <a href="landing_13.html" style="color:#FFF;">@aueev</a> | <a href="landing_16.html" style="color:#FFF;">Hmoob </a>| <a href="landing_17.html" style="color:#FFF;"> </a>| <a href="landing_22.html" style="color:#FFF;"> CAA:89</a> | <a href="landing_29.html" style="color:#FFF;">Ting Vit</a> </div> <img class="displayed" src="images/main_title_06.png" width="756" height="37" alt="Ang madudulugan ninyo online para sa mga benepisyo sa California. Pinasimple." style="padding-top:40px;"/> <div style="width:780px; padding:21px; background:#FFF; margin-left:auto; margin-right:auto;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding:14px;"><img src="images/benefitscal_logo.png" width="135" height="135" alt="Benefitscal.com Logo" /></td> <td align="left" valign="top" style="padding:0 0 0 24px;"> <label class="logo1">Welcome sa website ng e-benefits California!</label> <div> <p>Ikinokonekta kayo ng site na ito sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo sa <span style="color:#003366; font-weight:bold;">Medi-Cal, Programang Mga Serbisyong Medikal sa County (County Medical Services Program - CMSP), CalFresh (dating tinatawag na Food Stamps) at Pagkakataon sa Trabaho at Responsibilidad sa mga Bata sa California (California Work Opportunity and Responsibility to Kids - CalWORKs)</span> sa California. </p> <p>Maaari kayong mag-apply online! Piliin lamang ang county kung saan kayo nakatira, iklik ang button na &ldquo;Magpatuloy&rdquo; at malapit na kayong makakuha ng tulong na kailangan ninyo.</p> </div> <label class="logo2">Piliin ang county kung saan kayo nakatira:</label> <form name="select_county_form"> <select name="select_county" style="border:3px solid #003366; width:327px; height:27px;"> <option value="">Mga County sa California</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Alameda</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Alpine</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Amador</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Butte</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Calaveras</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Colusa</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Contra Costa</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Del Norte</option> <option value="./county/c4y_county.html" >El Dorado</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Fresno</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Glenn</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Humboldt</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Imperial</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Inyo</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Kern</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Kings</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Lake</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Lassen</option> <option value="./county/la_county.html">Los Angeles</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Madera</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Marin</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Mariposa</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Mendocino</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Merced</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Modoc</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Mono</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Monterey</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Napa</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Nevada</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Orange</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Placer</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Plumas</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Riverside</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Sacramento</option> <option value="./county/c4y_county.html" >San Benito</option> <option value="./county/c4y_county.html" >San Bernardino</option> <option value="./county/calwin_county.html" >San Diego</option> <option value="./county/calwin_county.html" >San Francisco</option> <option value="./county/c4y_county.html" >San Joaquin</option> <option value="./county/calwin_county.html" >San Luis Obispo</option> <option value="./county/calwin_county.html" >San Mateo</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Santa Barbara</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Santa Clara</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Santa Cruz</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Shasta</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Sierra</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Siskiyou</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Solano</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Sonoma</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Stanislaus</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Sutter</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Tehama</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Trinity</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Tulare</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Tuolumne</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Ventura</option> <option value="./county/calwin_county.html" >Yolo</option> <option value="./county/c4y_county.html" >Yuba</option> </select> <span class="goButton" onclick="changeUrl()"/>Magpatuloy</span> </form> </td> </tr> </table> </div> <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 823px;"> <img src="images/mainimages.jpg" width="823px" alt="Main Images" /></div> </body> </html>